Obchodné podmienky

KONTAKT:

STOFINGSTAV, s.r.o.
EUROVEA
Pribinova 10
Bratislava, SLOVAKIA
811 09

IČO: 36236446
DIČ: 2020173122
IČ DPH: SK 2020173122

Zodpovedná osoba: Tatiana Štofová
Prevádzková doba: Pondelok až Sobota od 09:00 do 21:00
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Telefón: +421 911 109 192
Základné informácie: info@stofingstav.sk

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou STOFINGSTAV, s.r.o., so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 75358/B, IČO: 36 236 446, IČ DPH: SK2020173122, bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2624850758/1100, (ďalej len prevádzkovateľ alebo predávajúci), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného systému www.stofingstav.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Pre účely odstúpenia od zmluvy sa spotrebiteľom chápe osoba definovaná v zákone č. 250/2007 Z.z.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednaný tovar z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. Zaslaním objednávky na tovar dáva kupujúci súhlas s týmito podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

2. UZATVORENIE ZMLUVY

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu stofingstav.sk.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@stofingstav.sk). Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky. Po potvrdení objednávky vznikne kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.


Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom
 • priamym vkladom na účet
 • platbou kartou

Pre identifikáciu platby kupujúci uvedie číslo objednávky (faktúry).

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy), predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.stofingstav.sk.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20 % DPH.

 

4. DODACIE PODMIENKY

 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu odovzdaním kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej zmluvy v plnej výške.

Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, škody spôsobené počas prepravy, len v prípade mimoriadnych okolností. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje prevádzkovateľ. Doručenie tovaru je do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

Kupujúci môže stornovať objednávku do 12 hodín od jej vytvorenia.

 

5. VRÁTENIE TOVARU

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy ,nie však skôr ako mu je doručený tovar, bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom podľa dohody so spotrebiteľom. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.


6. REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, mechanickým poškodením, nevhodným používaním a poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od uplatnenia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo zodpovednosti za vady sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pre zasielanie reklamácii prosím použite adresu uvedenú v kontaktoch (alebo uveďte konkrétnu adresu).

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu s registráciou a objednaným tovarom.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu ani inak poskytovaná tretej strane.

Využívaním internetového obchodu www.stofingstav.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačnách systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

8. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpna zmluva je uzavretá podľa slovenského práva.

 

 


 PROFIL

V súčasnosti naša spoločnosť realizuje množstvo zaujímavých projektov, z ktorých niekoľko si Vám v našom katalógu dovoľujeme predstaviť. Takisto v katalógu nájdete aj niekoľko projektov, ktoré sme počas nášho pôsobenia na trhu už zrealizovali. Vzhľadom k tomu, že sme na trhu už dve desaťročia a naše portfólio realizovaných stavieb je skutočne veľmi veľké, na nasledujúcich stránkach nájdete iba malú časť výsledkov našej práce.

Prečítajte si viac

NAVŠTÍVTE NÁS
KONTAKT
STOFINGSTAV s.r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Kalinčiakova 13/A, 920 01 Hlohovec

TEL:     +421 33 7331 921
FAX:     +421 33 7331 922

OZNAM O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

Potvrdenie o registrácii obchodníka a prepravcu odpadov
 


Všetky práva vyhradené
www.stofingstav.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Všetky práva vyhradené - www.stofingstav.sk - Blog - Platforma RSO

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM